Garantie

2BEST staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen gedurende een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode worden vervangende onderdelen ter beschikking gesteld. De Wederpartij komt geen beroep op garantie toe, indien:
A. de ondeugdelijke werking niet binnen 14 dagen schriftelijk is gemeld;
B. er sprake is van normale slijtage;
C. hij de bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet heeft nageleefd;
D. het geleverde door de Wederpartij of derden is gewijzigd of gerepareerd zonder schriftelijke toestemming van 2BEST
.

© Copyright 2017 - 2best.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing