Disclaimer

Ondanks het feit dat 2Best de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. 2Best behoudt zich nadrukkelijk het recht voor met terugwerkende kracht correcties op onjuiste gegevens of prijzen door te voeren.

2Best is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.

2Best is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

2Best sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

© Copyright 2017 - 2best.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing